MASSE Blog

MASSE-hankkeessa innovoidaan Potilaskorttia, joka yhdistää potilaan tiedot yhteen kontekstisidonnaiseen näkymään. - Paul Lillrank, Paulus Torkki, Annika Bengts, Perttu Kontunen, Erik Haapatalo, Satu Kaleva

Pitkäaikaissairaan potilaan hoitoon osallistuu useita eri tahoja ja organisaatioita. Monituottajaympäristössä ei ole selkeää vastuuta potilaan kokonaisuudesta, ellei potilas tai hänen omaisensa itse sitä tee. Huolenpito on heikkoa tai puuttuu kokonaan.

Huolenpito on hankalaa, koska potilasta koskevat tiedot sijaitsevat eri järjestelmissä eikä juuri nyt tarvittavaa tietoa helpolla löydy. Laajojen potilaskertomusten lukemiseen ei ole aikaa. Mitä jos näkymän potilaan kokonaistilanteeseen saisi esiin tilanteen mukaan suodatettuna, lajiteltuna, tiivistettynä ja visualisoituna? Mitä jos olisi hoidonohjaamo, joka pitäisi huolta henkilökohtaisesti ja tehokkaasti?


Hoidon kokonaisuudesta ei voi pitää huolta, ellei näe kokonaiskuvaa potilaan tilanteesta”, sanoo MASSE-hankkeen tieteellinen johtaja prof. Paul Lillrank.


MASSE kehittää ratkaisua yhteistoiminnallisuuteen (interoperabilty)

Kuten useimmissa kehittyneissä maissa, myös Suomessa terveydenhuollon IT-tilanne on hajanainen. Kansalliset standardit puuttuvat, mutta alueellisia sekä yksittäisiä ohjelmistoratkaisuja on saatavilla runsaasti. Suuret kansalliset tietokannat, kuten Kanta ja Hilmo, rekisteröivät hoitokontakteja ja tallentavat sähköisiä potilastietoja. Niiden yhteistoimivuus muiden palveluntuottajien järjestelmien kanssa on kuitenkin heikkoa. Siksi eri tietokantojen ja -järjestelmien yhteistoimivuus on välttämätön vaatimus MASSE-hankkeessa kehitettävälle hoidonohjaamolle. Tietoturvakysymysten selvitystarve on tiedossa, mutta MASSE:n tutkimusten mukaan potilastietojen yhdistäminen eri lähteistä on teknisesti mahdollista.

Potilaskortti huolenpidon mahdollistajana


”Me MASSE:ssa ajattelemme, että huolenpito on sitä, että potilaan tilanteeseen reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla. Huolenpito varmistaa, että potilaalle suunniteltu hoitopolku toteutuu mahdollisimman hyvin ilman häiriötekijöitä. Tähän tarvitaan tilannekohtaista ja ajantasaista ja eri palvelutarjoajien tiedoista muodostuvaa näkymää potilaan tilanteeseen. Potilaskortti tukee tämän toteutumista”, kuvaa professori Paul Lillrank.


Potilaskortti on MASSE:ssa kehitteillä olevan hoidonohjaamo-konseptin keskeinen osa, joka mahdollistaa huolenpidon kokoamalla eri tietokannoista ja järjestelmistä potilaan hoitoa ja huolenpidon tarpeita koskevan oleellisen ja ajantasaisen tiedon yhteen paikkaan. Se on potilastietojärjestelmästä riippumaton työkalu, jonka myötä pitkäaikaissairaan potilaan henkilökohtainen huolenpito olisi toteutettavissa massatuotannon tehokkuudella.

Potilaskortin perusajatus on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Massatuotannon tehokkuus muodostuu siitä, että eri tietokantojen ja lähteiden potilastieto kootaan yhteen tietoaltaaseen (interoperability platform). Analytiikalla, datan prosessoinnilla ja tekoälyllä koostetaan eri lähteisiin hajautuneesta tiedosta Potilaskortille visuaalisesti ja strukturoidusti yhtenäinen kuva potilaan tilasta.

Kaavio potilaskortin rakenteesta
Luonnos Potilaskortin rakenteesta

Potilaskortin rinnalla erilaisista palveluista tiedon saamista tukisi Palvelukortti-konsepti, jonka mahdollisuudet erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla toimivana sovellutuksena on MASSE:ssa tunnistettu. Monisairaiden tai useita eri palveluita tarvitsevien asiakkaiden osalta ongelmana on, että yhteen ongelmaan keskittyvällä ammattilaisella voi olla varsin rajallinen näkyvyys, mitä vaikuttavia palveluita alueella olisi saatavilla tai vaikkapa mitä jo nykyisellään palveluketjuun osallistuvat toimijat tekevät. Strukturoitu palvelukortti helpottaisi tämän tiedon välittämistä palveluketjussa toimivien ammattilaisten ja palvelutarjoajien välillä.

Yksilöllinen huolenpito mahdollistuu potilaan näkökulman huomioimisella

Potilaskortti rakennetaan yksilöllisesti jokaiselle hoidonohjaamon huolenpitoa tarvitsevalle potilaalle ja se räätälöidään kuhunkin tilanteeseen vakiokomponenteilla. Teknisesti tämä voidaan tehdä kuten sovellusten lataaminen ja määrittäminen älypuhelimeen.

MASSE:n selvityksissä on havaittu, että hoidon tulisi rakentua potilaan asettamien tavoitteiden ympärille. Nämä tavoitteet olisivat potilaskortissa näkyvillä ja myös määrittäisivät potilaskortin sisältöä. Tämä auttaa osaltaan eri hoitotahoja suunnittelemaan toimensa suhteessa niihin. Hoidon määrittely potilaan omien tavoitteiden kautta tukee potilaan hoitomotivaatiota.

Erilaiset näkymät mahdollistavat sekä ammattilaisen että potilaan ”polulla pysymisen”

MASSE:ssa kehitetään erilaisia tilannekohtaisia potilaskortin näkymiä. Ajatus on, että Potilaskortti tarjoaa potilaspolun eri vaiheissa huolenpitäjälle oikeaa tietoa oikeaan aikaan hänen rooliinsa mukaisessa ja sitä vastaavassa toiminnallisessa muodossa. Potilaskortti varmistaa, että huolenpitäjällä on roolistaan rippumatta sekä ammattilaisten että potilaan raportoimat oikeat ja ajantasaiset tiedot käytössään. Tämä merkitsee, että esim. päivystyksen lääkärillä, kotihoidon työntekijällä taikka potilaalla itsellään olisi omaa tilannettaan ja työtään varten soveltuva näkymä.

Potilaskortti suuntautuu tulevaisuuteen antaen tietoa siitä, missä prosessin vaiheessa potilas on, mitä on suunniteltu ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Tilanteen mukaan tarvitaan erilaisia hälytteitä, muistutuksia ja herätteitä.

MASSE Potilaskortti
Luonnos potilaskortin perusnäkymästä tarpeellisten toiminnallisuuksien osalta (ei kuvaa käyttöliittymää). Havainnollistava esimerkki.

Oheinen näkymä Potilaskortin sisältöön ja toiminnallisuuksiin on kerääntynyt MASSE-hankkeen selvityksissä. Tämä alustava ymmärrys on muodostunut haastattelemalla pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoon osallistuvia eri tahoja kuten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, yksityisen, potilasjärjestön ja kotihoidon edustajia. Havaintoja on työstetty, analysoitu ja validoitu työpajoissa, joihin on osallistunut laaja joukko pitkäaikaissairaan potilaan hoidossa mukana olevia toimijoita: potilasjärjestöt, palvelun järjestäjät ja tuottajat, tietotekniikan ja lääkinnällisten laitteiden valmistajat, tutkijat sekä rahoituksen, johtamisen ja hallinnon edustajat. Potilaskortin luonnosnäkymässä esiintyvät tiedot ovat esimerkkejä eivätkä ne kuvaa taikka perustu kenenkään yksittäisen henkilön tietoihin. Esimerkkikuvauksilla pyritään havainnollistamaan vain työkalun ominaisuuksia.

Potilaskortti vaatii rakentuakseen erilaisia toimijaekosysteemejä

MASSE:n kehittämien konseptien rakentaminen toimiviksi sovellutuksiksi asti ei kuulu nykyiseen hankekokonaisuuteen. MASSE tuottaa hoidonohjaamon ja sen keskeisenä elementtinä olevan Potilaskortin suunnitteluperiaatteet, jotta tulevaisuudessa sovellutusten ympärille muodostuisi palvelu- ja liiketoimintaa.

MASSE:n viimeisenä toimintavuotena selvitys- ja kehitystyötä jatketaan potilaskortin toiminnallisuuksien ja suunnitteluperiaatteiden muodostamiseksi. Keskeisiä kysymyksiämme ovat mm., kuinka määritellä potilaskortin alla oleva älykäs ja integroitu IT-alusta sekä näytöt kullekin käyttäjäryhmälle. Prototyypin rakentaminen mahdollistaisi käytännön tekijöiden tutkimisen ja erittelyn ennen tuotteen ensimmäisten versioiden rakentamista.


Haluamme koota MASSE:n konseptien ympärille laajan ekosysteemin, jonka voimin hankkeen konseptit voisivat nähdä tulevaisuudessa päivänvalon. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä:

Paul Lillrank, professori, Aalto yliopisto, [email protected]

Paulus Torkki, professori, Helsingin yliopisto, [email protected]

Satu Kaleva, projektipäällikkö, Aalto yliopisto, [email protected]

Be the first one to contribute!
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Beat 2 phone diagram
Published:
Published:

Tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet haittaavat kroonisten sairauksien hoidon jatkuvuutta ja koordinointia – Antero Taimiaho

Miten tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet heikentävät pitkäaikaissairaiden sujuvaa ja suositusten mukaista hoitoa?