MASSE Blog

Alaselkäkipuun liittyvän liikedatan mittaaminen osana potilaan hoitopolkua - Tommi Gröhn

Alaselkäkipu on hyvin yleistä ja se haittaa usein merkittävästi toimintakykyä. Kipu aiheuttaa ihmiselle fyysisten haittojen lisäksi paljon psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita. Kivusta aiheutuu myös yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Yksin Suomessa selkäkivuista aiheutuvat kustannukset ovat vuositasolla yli 100 miljoonaa euroa (https://www.duodecim.fi/tuotteet-ja-palvelut/kaypahoito/ ).

Digitaalisuus mahdollistaa tehokkaan hoitoratkaisun aiempaa suuremmalle potilasjoukolle

Orion on kehittänyt digitaalisen hoitoratkaisun kroonisesta alaselkäkivusta kärsiville ihmisille (https://www.orion.fi/konserni/media/lehdistotiedotteet/2021/kroonisesta-kivusta-karsivat- potilaat-saivat-merkittavaa-helpotusta-virtuaalista-todellisuutta-hyodyntavasta-digitaalisesta- terapiasta-orionin-kliinisessa-tutkimuksessa/ ). Kliinisessä tutkimuksessa se osoitti tilastollisesti merkittävää etua lumehoitoon ja vakiintuneisiin hoitomenetelmiin verrattuna kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä aikuisilla potilailla. Kyseinen hoitoratkaisu perustuu virtuaalitodellisuudessa annettavaan kognitiiviseen psykoterapiaan. Kognitiivisen psykoterapian on osoitettu olevan luotettava, turvallinen ja tehokas menetelmä kroonisen kivun hoitoon.

Liikedatan automaattinen mittaus on monin tavoin arvokas lisä hoitoprosessiin

Diplomityössäni ”Arvioitavana kipupotilaiden sensoridata” tutkin sitä, miten Orionin digitaalisen hoitoratkaisun kaltaisessa ympäristössä liikedatan avulla voidaan erotella kroonisia alaselkäpotilaita terveiden vapaaehtoisten kontrolliryhmästä. Eksploratiivisen data- analyysin avulla datasta tunnistettiin lupaavia mittareita, joilla ryhmät pystyttiin luotettavasti identifioimaan toisistaan.

Lisäksi diplomityöni hahmottelee metodologiaa, joilla kipupotilaiden liikedataa voitaisiin mitata automaattisesti osana hoitoratkaisua, terapiasta kerätyn datan määrän kasvaessa tulevaisuudessa. Kipupotilaiden liikedatan automaattisen mittauksen myötä niin potilas kuin hoitava taho voisivat jatkuvasti tarkkailla potilaan hoidon edistymistä objektiivisesti mitattuna. Lisäksi digitaalisten hoitoratkaisujen ja harjoitteiden optimointi kullekin ihmiselle hyötyy liikedatan mittaamisesta.

The author Tommi smiling in wintery Jyväskylä

Tommi Gröhn on keskittynyt opinnoissaan matemaattiseen mallinnukseen prosesseissa, joissa ihminen luo dataa. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa sosiaalisten verkostojen ja epidemiologian parissa. Diplomityössään Tommi kehitti metodologiaa analysoida Orionin digitaalisesta terapiasta kerättyä dataa. Tommin diplomityöhön voi tutustua täällä.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Beat 2 phone diagram
Published:
Published:

Tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet haittaavat kroonisten sairauksien hoidon jatkuvuutta ja koordinointia – Antero Taimiaho

Miten tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet heikentävät pitkäaikaissairaiden sujuvaa ja suositusten mukaista hoitoa?