Tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet haittaavat kroonisten sairauksien hoidon jatkuvuutta ja koordinointia – Antero Taimiaho

MASSE-hankkeeseen liittyvässä diplomityössäni selvitin, miten tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet heikentävät pitkäaikaissairaiden sujuvaa ja suositusten mukaista hoitoa. Tein myös havaintoja siitä, mitä muutoksia vaaditaan tietojärjestelmiin ja toiminnan ohjaukseen, jotta ne tukevat pitkäaikaissairauksien hoidon tavoitteiden saavuttamista.

Pitkäaikaissairaudet kuten sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia sekä mielenterveyden ongelmat ovat kasvava haaste terveydenhuollolle. Pitkäaikaissairauksien määrä on jatkuvassa kasvussa. Haastetta kasvattaa myös se, että monilla kroonisesti sairailla, etenkin ikääntyneillä, on samanaikaisesti useita sairauksia.

Useisiin pitkäaikaissairauksiin on olemassa näyttöön perustuvat hoitokäytännöt, joita toteuttamalla saavutetaan lääketieteellisesti ja taloudellisesti parhaat hoitotulokset. Pitkäaikaissairaiden hoidon keskeinen haaste on hoidon toteuttaminen tarkoituksenmukaisella tavalla, kun pitkäkestoista hoitoa, jossa potilaan oma rooli on keskeinen, toteuttaa useita eri henkilöitä eri ammattiryhmistä ja eri organisaatioista.

 

Pelkät suositukset eivät riitä pitkäaikaissairauksien tarkoituksenmukaisen hoidon toteutumiseen – tarvitaan tarkempia määritelmiä hoitoprosesseille ja tukea niiden seurantaan

Diplomityössä tarkastelin hoidon jatkuvuuden ja koordinoinnin ongelmia tuotannonohjauksen ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Tällä hetkellä pitkäaikaissairaiden hoito perustuu hoitosuosituksiin ja alueellisiin hoitoketjuihin, jotka määrittelevät työnjakoa eri toimijoiden välillä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että suosituksiin perustuvat nykyiset käytänteet tukevat hoidon jatkuvuutta ja koordinointia heikosti.

Nykyinen käytäntö ei myöskään tuota automaattisesti tietoa hoidon vaikuttavuudesta. Hoitoprosessi tulisi määritellä täsmällisemmin päästä päähän ja tehdä siitä ohjattava tuotantoprosessi.

Myös tietojärjestelmien ja toiminnan yhteensovittamisessa on puutteita. Tästä johtuen potilastietojärjestelmiä käytetään usein vain sähköisenä potilaskertomuksena eikä toiminnanohjauksen välineenä. Havaitsin lisäksi, että käytössä olevat järjestelmät eivät riitä yli organisaatiorajojen ulottuvien prosessien seurantaan ja toiminnan koordinointiin.

 

Kohti hoidonohjaamon suunnitteluperiaatteita

MASSE-hankkeessa kehitetään Hoidonohjaamo-konseptia (Virtual Care Operator, VCO) pitkäaikaissairaiden hoidon koordinoinnin tueksi. Diplomityössä esitän Hoidonohjaamon suunnitteluperiaatteet, jotka tuotannonohjauksen ja tietojärjestelmien osalta auttaisivat ratkaisemaan hoidon jatkuvuuden ja koordinoinnin ongelmia.

Keskeisiä Hoidonohjaamon suunnitteluperiaatteita ovat, että potilaan hoitosuunnitelman laadinta ja sen toteuttaminen on keskiössä ja että kaikilla hoitoon osallistuvilla on yhteinen tavoite, johon pyritään. Tärkeää on myös, että hoitoon osallistuvilla, potilas mukaan lukien, on ajantasaiset tiedot hoitosuunnitelmasta: mitä on suunniteltu, mitä on toteutettu ja mitä tehdään seuraavaksi.


 

Portrait of Antero Taimiaho

Antero Taimiaho on työskennellyt pitkään tietojärjestelmien ja palvelujen kehittämisen parissa.  Hän kuitenkin katsoi, että kauan sitten suoritetut perusopinnot kaipasivat jo perusteellisen päivityksen. Aalto-yliopistossa hänen pääaineenaan oli Operations and Service Management ja sivuaineena Software and Service Engineering.

Diplomityössään Antero tutki, miten tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet haittaavat pitkäaikaissairaiden hoitoa ja teki näitä koskevia parannusehdotuksia. Aihe antoi hänelle mahdollisuuden yhdistää aikaisempaa työkokemustaan tuoreisiin opintoihin. Diplomityössä on käytetty Design Science tutkimusmenetelmää. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta, analysoitiin aikaisemmin toteutettuja valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä sekä tehtiin asiantuntijahaastatteluja. Anteron lopputyöhön voi tutustua täällä.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!